วิสัยทัศน์ & พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

 • ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์เป็นองค์กรหลักในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ (Mission)

 • บริหารจัดการเกี่ยวกับผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการวิจัยพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรม
 • จัดทำระบบบริหารจัดการชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์รวมทั้งนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สนับสนุนการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • เผยแพร่ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ ต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีของชุดทดสอบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมและสิทธิประโยชน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์กรที่มีความพร้อมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
 • บริหารสิทธิประโยชน์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์

 • พัฒนาบุคลากร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT ให้มีความครอบคลุม มั่นคงและปลอดภัย
 • ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

ค่านิยม

 • ชุมชนปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี ด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์