ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

                          ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากองสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการสนับสนุน จำหน่าย เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ครอบคลุมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการวินิจฉัยโรค ได้แก่ ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ด้านยาและวัตถุเสพติด ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ด้านชันสูตรโรคและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ