โครงสร้างคณะทำงานร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์