20  ม.ค. 2563 ผู้เข้าชม : 24

การบรรยายเรื่อง "เธอ เขา เรา ใคร คนไทยมาจากไหน?"

25  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 105

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

19  เม.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 172

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019


Calendar

Poll

Stats

Brand

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • บุคลากร
  • ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์
   • บุคลากร
   • ศูนย์รวมบริการ
    • บุคลากร
    • ศูนย์จัดการสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา
     • บุคลากร
     • ฝ่ายสนับสนุนและใช้นวัตกรรม
      • บุคลากร

      ข่าว